Forum Media 2021

Forum Media 2021

Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ
Organizátorem eventů je Forum Media, s. r. o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7, IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288313 (dále též „organizátor“).

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“).

Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele. Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lektora, přednášejícího, termínu nebo zrušení konference z vážných organizačních a provozních důvodů.

V případě zrušení eventu ze strany organizátora obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce. O všech případných změnách informuje organizátor bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

OBJEDNÁVKY
Objednávky k účasti na konferenci přijímá organizátor pouze elektronickou formou přes e-shop a jsou závazné. Objednatel je povinen vyplnit objednávku pravdivě. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná.

Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu (v případě Platby na fakturu), nebo daňový doklad (v případě platby kartou). Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU. Odesláním objednávky účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Účastník obdrží po uhrazení platby vstupenku opravňující k účasti na konferenci. Ta slouží k registraci při vstupu na akci. Účastník může být vyzván, na požádání organizátora, aby prokázal svoji totožnost dokladem totožnosti.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny vstupenek na konferenci jsou uvedeny na těchto webových stránkách bez DPH. Na vstupné se vztahuje 21% DPH, které bude k ceně připočítáno při Platbě. Účastník je oprávněn zvolit si formu úhrady ceny konferenčního poplatku podle platebních možností zprostředkovatele prodeje společnosti GoOut uvedených v nákupním formuláři na https://goout.net/cs/listky/forum-media-2021/txlg/ (online platba, platba převodem). Doporučujeme při Platbě zvolit platební možnost Platba na fakturu – daňový doklad (faktura) Vám bude se všemi poskytnutými identifikačními údaji vystavena automaticky ze systému (na zadaný kontaktní e-mail bude osedlána proforma faktura a zároveň v tomto kroku máte možnost zvolit formu úhrady kartou nebo převodem a následně obdržíte fakturu).

Účastnický poplatek je třeba uhradit před konáním konference, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební kartou na účet společnosti GoOut, s.r.o., IČ: 01901613, č.ú.: 2101085452/2010 pro platby kartou, č.ú. 2600784143/2010 pro platby na fakturu a převodem, která pro organizátora konference zajišťuje prodej vstupenek a to na základě zálohové faktury, kterou objednatel obdrží ihned po odeslání vyplněné závazné objednávky. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby. Bez zaplacení účastnického poplatku není účast na konferenci možná.

DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu pdf. na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem zvolenou a sdělenou Forum Media, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Účastník prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i opravného daňového dokladu, zasílaných ve formátu pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci a malé občerstvení během trvání konference.

Úhradu formou platby na fakturu je třeba zadat již při nákupu /objednávky vstupenky v příslušném formuláři na stránkách GoOut, s.r.o. Daňový doklad (faktura) bude vystavena nejdéle 14 dní ode dne vystavení zálohové faktury. Na pozdější žádost o vystavení faktury či o vystavení faktury bez zadání předchozího požadavku do objednávkového formuláře nebude brán zřetel.

REFUNDACE VSTUPNÉHO Z DŮVODU ZMĚNY TERMÍNU AKCE
Vzhledem k trvajícím protiepidemickým opatřením se konference Forum Media byla přesunuta na nový termín, a to 11. listopadu 2021. Místo konání a program nezměněny, rezervované vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud Vám nový termín nevyhovuje, kontaktujte nás na info@forummedia.cz nebo na telefonu 735 707 420, abychom mohli najít vhodné řešení. Možnost refundace v síti GoOut do 31. prosince 2021.

STORNO PODMÍNKY
Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, bere účastník na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, obsahuje-li smlouva konkrétní datum či lhůtu k plnění.

REKLAMACE
Objednatel je povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení elektronických vstupenek e-mailem jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je Objednatel povinen oznámit bezprostředně po obdržení vstupenky elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Forum Media, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté objednatelem, zejména tedy jméno, příjmení, společnost, IČO, DIČ, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Objednatel vědomě poskytne. Osobní údaje společnost Forum Media s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává na zabezpečeném multimediálním cloudovém prostředí. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Forum Media, s.r.o. oprávněna dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, zpracování nezbytné pro splnění smlouvy.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na webovém portálu uděluje Objednatel společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování konaných eventů, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků. Pokud si již objednatel nepřeje zasílání obchodních sdělení, má možnost se odhlásit na info@forummedia.cz.

Společnost Forum Media, s.r.o. může předávat osobní údaje partnerům eventů, jak jsou prezentováni na webové stránce konference v sekci Partneři zde, a to za účelem marketingu a zasílání obchodních sdělení ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající se na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb.

Objednatel má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Objednatel má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.

Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje v souvislosti s účastí na akci jsou správné a z hlediska účelů specifikovaných shora i přesné.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Forum Media, s.r.o.., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7,
IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066