Obchodní podmínky Forum Media

OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátorem eventů je Forum Media, s. r. o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7, IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288313 (dále též „organizátor“).
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“).

Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lektora, přednášejícího, termínu nebo zrušení konference z vážných organizačních a provozních důvodů.

V případě zrušení eventu ze strany organizátora obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce.
O všech případných změnách informuje organizátor bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem.
Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

OBJEDNÁVKY
Objednávky k účasti na konferenci přijímá organizátor pouze elektronickou formou přes e-shop a jsou závazné. Objednatel je povinen vyplnit objednávku pravdivě. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná.
Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu (v případě platby převodem), nebo daňový doklad (v případě platby kartou). Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU. Odesláním objednávky účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Účastník obdrží po uhrazení platby vstupenku opravňující k účasti na konferenci. Ta slouží k registraci při vstupu na akci. Účastník může být vyzván, na požádání organizátora, aby prokázal svoji totožnost dokladem totožnosti.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny vstupenek na konferenci jsou uvedeny na těchto webových stránkách a jsou uvedeny včetně 21 % DPH.
Účastník je oprávněn si zvolit mezi možností uhrazení ceny vstupenky online platební kartou nebo bankovním převodem.

Účastnický poplatek je třeba uhradit před konáním konference, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební kartou na účet společnosti GoOut, s.r.o., IČ: 01901613, č.ú.: 2101085452/2010 pro platby kartou, č.ú. 2600784143/2010 pro platby na fakturu a převodem, která pro organizátora konference zajišťuje prodej vstupenek a to na základě zálohové faktury, kterou objednatel obdrží ihned po odeslání vyplněné závazné objednávky. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby. Bez zaplacení účastnického poplatku není účast na konferenci možná.

DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu pdf. na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem zvolenou a sdělenou Forum Media, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Účastník prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i opravného daňového dokladu, zasílaných ve formátu pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci a malé občerstvení během trvání konference.

Úhradu formou platby na fakturu je třeba zadat již při nákupu /objednávky vstupenky v příslušném formuláři na stránkách GoOut, s.r.o. Daňový doklad (faktura) bude vystavena nejdéle 14 dní ode dne vystavení zálohové faktury. Na pozdější žádost o vystavení faktury či o vystavení faktury bez zadání předchozího požadavku do objednávkového formuláře nebude brán zřetel.

STORNO PODMÍNKY
Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, bere účastník na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, obsahuje-li smlouva konkrétní datum či lhůtu k plnění.

REKLAMACE
Objednatel je povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení elektronických vstupenek e-mailem jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je Objednatel povinen oznámit bezprostředně po obdržení vstupenky elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Forum Media, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté objednatelem, zejména tedy jméno, příjmení, společnost, IČO, DIČ, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Objednatel vědomě poskytne. Osobní údaje společnost Forum Media s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává na zabezpečeném multimediálním cloudovém prostředí. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Forum Media, s.r.o. oprávněna dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, zpracování nezbytné pro splnění smlouvy.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na webovém portálu uděluje Objednatel společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování konaných eventů, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků. Pokud si již objednatel nepřeje zasílání obchodních sdělení, má možnost se odhlásit na info@forummedia.cz.

Společnost Forum Media, s.r.o. může předávat osobní údaje partnerům eventů, jak jsou prezentováni na webové stránce konference v sekci Partneři zde, a to za účelem marketingu a zasílání obchodních sdělení ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající s na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb.

Objednatel má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Objednatel má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.

Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje v souvislosti s účastí na akci jsou správné a z hlediska účelů specifikovaných shora i přesné.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Forum Media, s.r.o.., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7,
IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066