OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ
Organizátorem eventů je Forum Media, s. r. o., Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7, IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288313 (dále též „organizátor“).
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“).

Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lektora, přednášejícího, termínu nebo zrušení eventu z vážných organizačních a provozních důvodů.

V případě zrušení eventu ze strany organizátora obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce.
O všech případných změnách informuje organizátor bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem.
Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

OBJEDNÁVKY
Objednávky k účasti na eventu přijímá organizátor pouze elektronickou formou (přes e-shop nebo e-mail) a jsou závazné. Objednatel je povinen vyplnit objednávku pravdivě. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná.
Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu (v případě platby převodem), nebo daňový doklad (v případě platby kartou). Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU. Odesláním objednávky účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Účastník obdrží po uhrazení platby vstupenku opravňující k účasti na eventu. Ta slouží k jednodušší registraci při vstupu na akci. Účastník může být vyzván, na požádání organizátora, aby prokázal svoji totožnost dokladem totožnosti.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny vstupenek na eventy jsou uvedeny na těchto webových stránkách a jsou uvedeny bez DPH.
Účastník je oprávněn si zvolit mezi možností uhrazení ceny vstupenky online platební kartou nebo bankovním převodem.

Účastnický poplatek je třeba uhradit před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební kartou na účet číslo 115-5872650257/0100 na základě zálohové faktury, kterou objednatel obdrží ihned po odeslání vyplněné závazné objednávky. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby. Bez zaplacení účastnického poplatku není účast na eventu možná.

DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet Forum Media, s.r.o. v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu pdf. na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem zvolenou a sdělenou Forum Media, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Účastník prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i opravného daňového dokladu, zasílaných ve formátu pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účastnický poplatek zahrnuje kurzovné/cenu eventu, studijní materiály a malé občerstvení během trvání eventu.

STORNO PODMÍNKY
Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, bere účastník na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, obsahuje-li smlouva konkrétní datum či lhůtu k plnění.

REKLAMACE
Objednatel je povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení elektronických vstupenek e-mailem jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je Objednatel povinen oznámit bezprostředně po obdržení vstupenky elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zasíláním obchodních sdělení, informace o zpracování osobních údajů
Společnost Forum Media, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté objednatelem, zejména tedy jméno, příjmení, společnost, IČO, DIČ, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Objednatel vědomě poskytne. Osobní údaje společnost Forum Media s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává na zabezpečeném multimediálním cloudovém prostředí. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Forum Media, s.r.o. oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu objednatele.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na webovém portálu uděluje Objednatel společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování konaných eventů, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Objednatel uděluje společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas k předání osobních údajů partnerům eventů, jak jsou prezentováni na webové stránce, a to za účelem marketingu a zasílání obchodních sdělení ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající s na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Forum Media, s.r.o. nebo na emailovou info@forummedia.info. Objednateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že společnost Forum Media, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost Forum Media, s.r.o. o vysvětlení nebo může požadovat, aby společnost Forum Media, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení společnosti Forum Media, s.r.o..

Objednatel si je vědom, že souhlas se zpracováním, jak byl specifikován shora ve vztahu k účelům zpracování, je dobrovolný.
Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje v souvislosti s účastí na akci jsou správné a z hlediska účelů specifikovaných shora i přesné.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Forum Media, s.r.o.., Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7,
IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-5872650257/0100 IBAN: CZ3501000001155872650257, BIC (SWIFT): KOMBCZPP